Algemene Voorwaarden ’t Wijnhoekske Webshop

Inhoudsopgave
Art.1 Definities
Art. 2 Identiteit van de ondernemer
Art. 3 Toepasselijkheid
Art. 4 Het aanbod
Art.5 De overeenkomst
Art.6 Herroepingsrecht
Art. 7 Kosten in geval van herroeping
Art. 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Art. 9 De prijs
Art. 10 Conformiteit en Garantie
Art. 11 Levering en uitvoering
Art. 12 Duurtransacties
Art. 13 Betaling
Art 14. Eigendomsvoorbehoud
Art. 15 Klachtenregeling
Art. 16 Slotbepalingen, rechtskeuze

Art.1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ‘t Wijnhoekske;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ’t Wijnhoekske in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en (ongewijzigde) reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: ’t Wijnhoekske, zijnde een handelsactiviteit van de rechtspersoon Jos Gorisse B.V., Tilburgseweg 58, 4902 TM Oosterhout, KvK inschrijving 20112821.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ’t Wijnhoekske georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor de communicatie op afstand;
 9. Techniek voor de communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ’t Wijnhoekse gelijktijdig in dezelfde ruimte samenkomen.


Art. 2 Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam ‘t Wijnhoekske
Naam: twijnhoekske.nl
Deze is een activiteit van de rechtspersoon:

Jos Gorisse B.V.:
Tilburgseweg 58
4902 TM Oosterhout

Vestigings-, bezoek- en afhaaladres:
Tilburgseweg 58
4902 TM Oosterhout

Telefoonnummer: 0162-454 307
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
e-mail: info@josgorissebv.nl

KvK nr. : 20112821
BTW.nr : 8127.56.812.B01

Art. 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ’t Wijnhoekse en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ’t Wijnhoekske en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. Worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op ander wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Art. 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ’t Wijnhoekske gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten (voor zover mogelijk). Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ’t Wijnhoekske niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten/verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs inclusief de belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen ’t Wijnhoekske de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze door de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen;
 • de overeenkomst wordt in de Nederlandse taal gesloten;
 • de minimale duur van een overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.


Art.5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder het voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronsiche weg heeft aanvaard, bevestigt ’t Wijnhoekske onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ’t Wijnhoekske is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, treft ’t Wijnhoekske passende en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor en veilige webomgeving. Voor elektronische betaling zal ’t Wijnhoekske passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ’t Wijnhoekske kan zich- binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ‘t Wijnhoekske op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is ’t Wijnhoekske gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ’t Wijnhoekske zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze voor de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van ’t Wijnhoekske waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4.lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens , tenzij ’t Wijnhoekske deze gegevens al vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt;
  e. de vereisten voor de opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Ingeval van een duurtransactie is de bepaling van het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Art.6 Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan ’t Wijnhoekske bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan ’t Wijnhoekske retourneren, conform de door ’t Wijnhoekske verstrekte redelijke en duidelijke instructies onder de ‘retourvoorwaarden’ op de webstite.

Bij de levering van diensten:

 1. Bij de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ’t Wijnhoekske bij het aanbod verstrekte redelijk en duidelijke instructies.


Art. 7 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ‘t Wijnhoekske dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.


Art. 8 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. ’t Wijnhoekske kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, en sluit dit hierbij uit, voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien ’t Wijnhoekske dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld dan wel op de website heeft aangegeven waar de consument dit redelijkerwijze had kunnen nagaan.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ’t Wijnhoekske geen invloed heeft;
  f.  losse kranten en tijdschriften;
  g. audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  h. geopende en/of aangebroken flessen waarvan de capsule verbroken is.
 3. Uitsluiting van herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Hieronder zijn nadrukkelijk begrepen de deelnames aan wijnproef evenementen.
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Art. 9 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in het BTW tarief.
 2. In afwijking van het vorige lid kan ’t Wijnhoekske producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markten en waar ’t Wijnhoekske geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ’t Wijnhoekske dit heeft bedongen en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen: of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief accijns en BTW.


Art. 10 Conformiteit en Garantie

 1. ’t Wijnhoekske staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  Een door ’t Wijnhoekske, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ’t Wijnhoekske kan doen gelden.


Art. 11 Levering en uitvoering

 1. ’t Wijnhoekske zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ’t Wijnhoekske kenbaar heeft gemaakt. Deze plaats dient binnen Nederland te liggen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in art. 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ’t Wijnhoekske de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Doorgaans zullen bestellingen binnen 48 uur worden verstuurd.
 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal ’t Wijnhoekske het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ’t Wijnhoekske zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke wijze en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ’t Wijnhoekske.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ’t Wijnhoekske tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Producten welke onderworpen zijn aan de accijnswetgeving, de meeste producten van ’t Wijnhoekske, zullen niet aan consumenten in andere landen dan Nederland worden geleverd. Voor zakelijke afnemers is in samenwerking met Gorisse Douaneservice B.V. en afnemer in voorkomende gevallen een procedure te ontwikkelen.


Art. 12 Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegging na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Art. 13 Betaling

 1. Betaling geschiedt volgens de bestelprocedure zoals op de website is vermeld.
 2. Voor zover anders is overeengekomen, dienen de consumenten verschuldigde bedragen te voldoen binnen 14 dagen na levering van de goederen.
 3. Diensten dienen vooraf, uiterlijk bij aanvang van de wijnproef avond, te worden voldaan, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ’t Wijnhoekske te melden.
 5. Ingeval van wanbetaling van de consument heeft ’t Wijnhoekske behoudens wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Art 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. ’t Wijnhoekske behoudt zich het recht van eigendom op al haar geleverde producten voor zolang een vordering op de consument bestaat. Dit betekent een uitgebreid eigendomsvoorbehoud dat ziet op alle door ’t Wijnhoekske geleverde zaken. Deze blijven eigendom van ‘t Wijnhoekske zolang ’t Wijnhoekske nog een vordering heeft op de consument, hetzij voor levering van zaken, hetzij voor de levering van een dienst.


Art. 15 Klachtenregeling

 1. Bestellingen worden met de grootste zorg verwerkt. Indien onverhoopt het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan stelt de consument ’t Wijnhoekske daarvan onverwijld in kennis, uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de goederen.
 2. Bij ’t Wijnhoekske ingediende klachten over het geleverde, worden zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst, beantwoord. ’t Wijnhoekske zal zich inspannen een zo passend mogelijke oplossing te vinden indien de klacht gegrond wordt bevonden.


Art. 16 Slotbepalingen, rechtskeuze

 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voorzover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd in het arrondissement waar ’t Wijnhoekske is gevestigd.